Oktatás

Nevelési céljaink

 • Kiemelt célunk tanulóink tudatos sportolói személyiségének kialakítása, testi és lelki egészség párhuzamosan történő fejlesztése.
 • A tanulók személyiségének fejlesztése, adottságaik, képességeik kibontakoztatása, optimális szintre emelése, műveltségük gyarapítása, az önművelésre való igény kialakítása. Olyan erkölcsös, becsületes, jellemes, önmagukkal és másokkal szemben igényes, önismerettel rendelkező, viselkedni tudó, hazáját szerető, magyar állampolgárok nevelése, akik az értékrendszerben meghatározott értékeket tisztelik, elfogadják, magukénak tekintik.
 • A tanuló segítése a választott, a reális életpályára való felkészülésben.
 • A diákjaink felkészítése a közösséggel való pozitív viszony, a harmonikus társas kapcsolatok, az együttműködés és a társadalmi aktivitás kialakítására.
 • A demokrácia működtetésének szabályaival, az érdekeltségek, érdekütköztetések, az önkormányzó képesség kialakításával, a felelős döntési helyzeteket teremtve felkészíteni a növendékeket a társadalmi élet gyakorlatára.

Oktatási alapelvek

 • Minden tanuló rendelkezzen mind a humán-, mind a reáltudományok alapjait képező legalapvetőbb ismeretekkel.
 • A természettudományokban vannak olyan ismeretek, amelyek az életkori sajátosságok miatt 16 éves kor alatt nem taníthatók. Ezért a természettudományok modern eredményeit, amelyek átszövik mindennapi életünket, mindenki számára megtanítjuk a megfelelő életkorban olyan mélységig, amennyire egy XXI. századi tájékozott értelmiséginek szüksége van. Természetesen figyelembe vesszük azt, hogy nem alkalmazni akarják, hanem csak érteni ezeket az eredményeket.
 • A használható idegennyelvtudás minden leendő sportoló számára nélkülözhetetlen, hiszen szerencsés esetben a sport révén diákjaink Európa, sőt a világ számos országába eljuthatnak, előfordulhat, hogy ott folytatják pályájukat. Ezért iskolánk diákjainak két idegen nyelv elsajátítására feltétlenül szükségük van. Ezek közül a legfontosabb az angol, amely a futball szakmai nyelvének is tekinthető.
 • A művészeti alkotások értő és érző befogadása az élet minőségének lényeges része.
 • Diákjaink ismerjék meg az információszerzés modern technológiáját, tanulják meg az információk megkeresésének, feldolgozásának, kezelésének eljárásait. A számítástechnika alapfokon való ismerete elengedhetetlen.

Oktatási rendszerünk szerkezete

 • Iskolánk 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztállyal induló gimnázium.
 • A Kerettanterv követelményeit minden évfolyamon megtanítjuk.
 • Rendkívül fontosnak tartjuk az idegen nyelvek tanítását, így két idegen nyelvet tanulnak diákjaink.
 • Alapvető feladatunk a diákok egészséges életmódra való nevelése. Mindennapi testedzésük biztosítását szolgálják a délelőtti – délutáni edzések, a testnevelés órák, a tömegsport – foglalkozások.
 • A közoktatási törvény követelményeinek megfelelően helyi tantervünk biztosítja az iskolaváltás, a tanulók – szükség esetén különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel történő – átvételének lehetőségét.
 • Intézményünkben a 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő évfolyam elveihez hűen elsősorban idegen nyelv és informatikaoktatás zajlik, a klasszikus gimnáziumi oktatás a 10. évfolyamon kezdődik.
 • A 12-13. évfolyamon tanulóinknak heti 4 órában lehetősége van emelt szintű érettségire felkészítő órákon, illetve szakmai előképzettséget biztosító képzésben (pl. edzői, sportmasszőri, játékvezetői, sportmenedzseri) részt venni. Az emelt szintű érettségit az iskola arculatának megfelelően főleg testnevelésből javasoljuk a tanulóknak, de igény szerint tartunk ilyen jellegű felkészítő órákat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, angolból, informatikából is.
 • Az egyes tantárgyak helyi tanterve a Pedagógiai Program II. kötetében található.
 • Környezeti és egészségnevelési programmal rendelkezünk.

 

A Győri ETO FC tudományos és módszertani csoportja és az ETO Park által üzemeltetett étteremben nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink minőségi étkezésére. A módszertani csoport által kidolgozott elvek alapján készül a gyerekek heti étrendje.